رویداد های شرکت

همکاری و مشارکت

درخواست

درخواست مشارکت در پروژه ها

درخواست

درخواست سرمایه گذاری در پروژه ها

درخواست

درخواست نمایندگی

درخواست

درخواست همکاری و استخدام

درباره فام زیرساخت

بیش از یک دهه از اولین نشست مؤسسان شرکت مهندسین مشاور فام زیرساخت می گذرد, هدف این مجموعه, قرار گرفتن در رنکینگ ده شرکت برتر مهندسی مشاور در ایران, افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی, جذب سرمایه و مشارکت با سرمایه گذاران داخلی و خارجی در توسعه و تولید صنایع فن آور و دانش بنیان و حضور پر رنگ و تاثیرگذار در گام اول در منطقه و بازار پانصد میلیونی اطراف ایران و در گام دوم حضور همه جانبه در کشورهای دیگر و من جمله کشورهای پیشرو خواهد بود.

مجموعه فام زيرساخت بعنوان يک مجموعه تاثيرگذار سعی نموده با فعاليت زياد صنفی, قدمی موثر در تنقيه قوانين و مقررات حوزه-های کارفرمائی و مهندسی در جهت توسعه همه جانبه مهندسی در کشو بر دارد.

مهندسین
خدمات فعال

دفاتر و نمایندگی ها