شیدا داداشی

شیدا داداشی

عضو هیئت‌مدیره
  • dadashi@faamzirsakht.com
  • داخلی 201
  • شرکت فام زیرساخت، واحد 8