سارا منصوری

سارا منصوری

عضو هیئت‌مدیره
  • s.mansori@faamzirsakht.com
  • داخلی 202
  • شرکت فام زیرساخت، واحد 8