نقشه برداری وبروزرسانی نقشه های سیستم اطلاعات جغرافیایی آب وفاضلاب جنوب شرق استان تهران

  • صفحه اصلی
  • اخبار
  • نقشه برداری وبروزرسانی نقشه های سیستم اطلاعات جغرافیایی آب وفاضلاب جنوب شرق استان تهران

به دلیل هزینه زیاد اجرای پروژه های آب و فاضلاب شهری، می بایست تا حد امکان در هنگام طراحی، کاهش هزینه را ضمن کیفیت در نظـر داشت. به علت گستردگی شبکه ها از لحاظ مساحت تحت پوشش، امکان مقایسه گزینه های مختلف با یکدیگر و انتخاب بهترین گزینـه، بـدون بـه کارگیری سیستم آنالیز قوی، غیر عملی به نظر می رسد. بدیهی است در نظر گرفتن چند پارامتر کلی (نظیر شیب و مسیر خیابان ها و تـراکم) امکـان طراحی بهینه را فراهم نمی نماید ؛ چرا که با زیاد شدن پارامترهای مقایسه ای و نیز گسترش تدریجی خطوط طراحی، دیگر بدون به کارگیری سیسـتم GIS، طراحی بهینه غیر ممکن خواهد بود.مواردی که در طراحی شبکه ها، می توان از GIS بهره گرفت، مقایسه پارامترهای متعددی از قبیل: شیب زمین، جـنس خـاک، مسـیرهای دسترسی (خیابان ها)، کاربری اراضی، قیمت زمین، میزان فاصله تا تأسیسات دیگر، همسایگی ها، کوتاه ترین طول، کمترین عمق لوله ها، تـأخیر در افزایش قطر شبکه، تأمین سرعت های خودشستشویی، کمترین زمان ماند فاضلاب در شبکه، برخورداری احتمالی شبکه با گسل ها، محل هـای روانگرا و محل های دارای پتانسیل گسیختگی زمین، میزان آسیب پذیری شبکه در اثر رخداد بلایای طبیعی (سیل، زلزله) و سهولت در کنترل شـبکه در این شرایط، سهولت در اجراء و بهره برداری آسان از طرح و… می باشد.شرکت آب وفاضلاب جنوب شرق استان تهران(ورامین) اجرای این پروژه را به شرکت مهندسین مشاور فام زیر ساخت محول نموده است.

پیام بگذارید