مطالعه،طراحی وتهیه نقشه های بوستان شهر جدید پرند

طراحی و احداث بوستان های محلی، به عنوان بخشی از فضای سبز شهری، از موضوعات مهم در طراحی و برنامه های شهری است.فضاهایی سبز عمومی فضاهایی هستند که شهروندان بتوانند با ایمنی و آسایش خاطر با هم گفتگو بپردازند.اهمیت این مسئله تا حدی است که امروزه توجه به فضاهای سبز شهری و اعمال سیاست هایی و مردم شهرها را از مشکلاتی مانند یأس و ناامیدی برهانند و باعث ارتباط با فضاهای سبز و محیط گردند، از مهمترین وظایف مدیریت شهری است.از این رو تهیه نقشه های فاز 1 و2 معمار به همراه متره وبراورد قطعه زمین با کاربری فضای سبز بوستان روستا واقع در جنوب فاز 5 شهر جدید پرند به شرکت مهندسین ام زیر ساخت محول گردید.

پیام بگذارید