فام زیر ساخت ورفع تداخلات در اراضی جهاد کشاورزی البرز

براساس ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 89/9/23 مجلس شورای اسلامی، وزارت جهادکشاورزی مکلف است نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع طبیعی واراضی موات ودولتی با رعایت حریم روستاها وهمراه بارفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی اقدام وسند مالکیت این عرصه ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ کند ؛وضمن اعلام مدیریت کارآمد ،نسبت به حفاظت وبهره برداری از عرصه اعیانی منابع ملی واراضی یاد شده اقدام کند. در همین راستا سازمان جهادکشاورزی استان البرز ،رفع تداخلات ناشی از مقررات موازی در جهاد کشاورزی استان رابه شرکت مهندسین مشاور فام زیر ساخت محول نمود. کارشناسان این شرکت با تهیه نقشه های رقومی دارای مختصات utm واخذ نقشه ومستندات منابع طبیعی وآبخیزداری ، نقشه های تجمیعی را تهیه ونسبت به بارگذاری اطلاعات ومستندات اقدام می نمایند.

پیام بگذارید