سحر آقاجانی

سحر آقاجانی

مدیر دفتر مدیر عامل
  • sahardatascience@outlook.com
  • داخلی 201
  • شرکت فام زیرساخت، واحد 8