تدوین اطلس آسیب پذیری و ریسک شبکه های توزیع برق

رخدادهای مخرب طبیعی و آسیب پذیری شبکه های توزیع در برابر این تهدیدات یکی از چالشها و دغدغه های جدی مشترکین و متولیان صنعت برق می باشد. تجارب بین المللی و ملی بیانگر این نکته هستند که بازیابی شبکه های آسیب دیده اقدامی چالش برانگیز و پرهزینه محسوب شده وتبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده ای را موجب می شود . ارزیابی آسیب پذیری شبکه های توزیع در برابر تهدیدات طبیعی و اجرای طرحهای پیشگیرانه از جمله مقاوم سازی شبکه های توزیع از جمله راهبردهای کاهش خسارات و افزایش تاب آوری شبکه های توزیع در برابر تهدیدات طبیعی میباشد مقاله حاضر ارایه دهنده مدلی جهت ارزیابی آسیب پذیری بر پایه بکارگیری GIS و شناسایی نقاط ، تاسیسات و شبکه های آسیب پذیر در برابر تهدیدات مختلف طبیعی بوده و با توجه به تکمیل برداشت اطلاعات GIS در شبکه های توزیع ارایه دهنده جهت گیری لازم و چارچوب تدوین اطلس آسیب پذیری شبکه های توزیع در برابر تهدیدات طبیعی می باشد. شرکت مهندسین مشاور فام زیر ساخت با همکاری شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان در حال تدوین اطلس آسیب پذیری وریسک شبکه های توزیع برق استان های مازندارن ،گیلان،خراسان رضوی وجنوبی،کرمان، مرکزی ،خوزستان،آذربایجان شرقی وغربی،سمنان، تهران بزرگ و… میباشد.

پیام بگذارید