امیر رحمتی

امیر رحمتی

معاونت پرسنلی
  • Amir13333@gmail.com
  • داخلی 212
  • شرکت فام زیرساخت، واحد 6