پروژه نوسازی مدارس کشور

سازمان مدارس و مراکز غیر‌دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، اقدام به صدور دستورالعمل اجرایی آیین نامه استقرار مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی نموده است. مطابق این دستورالعمل مراحل تاییدیه جوانب فنی و ایمنی و تایید استحکام بنا توسط شرکت مهندسین مشاور صورت خواهد‌گرفت که طی تفاهم‌نامه‌هایی شرکت مهندسین مشاور فام زیرساخت به عنوان همکار و بازوی اجرایی این اداره کل در بسیاری از استان‌های کشور انتخاب شده است. لازم به ذکر است که ایمنی و استحکام بنای ساختمان‌های مدارس و مراکز آموزشی (معماری، سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی) بر اساس ماده(6) تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 61/ت55273ه مورخ 5/1/1398 و وفق ضوابط طراحی فضاهای آموزشی (برنامه‌ریزی معماری همسان مدارس ابتدایی و متوسطه موضوع بخشنامه 95/576749 مورخ 31/3/1395 سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور) موسوم به ضابطه 697، ضوابط و معیارهای طراحی فضاهای آموزشی مراکز کودکان با نیازهای ویژه (ضابطه 734)، نشریه شماره ۳۶۴ (دستورالعمل ارزیابی لرزه‌ای سریع ساختمان‌های موجود)، استانداردهای جاری و آئین نامه‌های مقررات ملی ساختمان تایید می‌گردد.