نازنین تاج‌بخش

نازنین تاج بخش

مدیر پروژه‌های ژئوماتیک
  • n.tajbakhsh@faamzirsakht.com
  • داخلی 226
  • شرکت فام زیرساخت، واحد 6