میثم طوسی

میثم طوسی

مدیر عامل
  • Maisam_toosi@yahoo.com
  • داخلی 201
  • شرکت فام زیرساخت، واحد 8