ملیکا نفتی

ملیکا نفتی

مدیر واحد طراحی شهری
  • m.nafti@faamzirsakht.com
  • داخلی 236
  • شرکت فام زیرساخت، واحد 1