مجتبی فریدپور

مجتبی فریدپور

مدیر پروژه‌های ثبتی
  • m.faridpour@faamzirsakht.com
  • داخلی 228
  • شرکت فام زیرساخت، واحد 7