فاطمه بهرامی‌فر

فاطمه بهرامی‌فر

معاونت توسعه شهری و زیرساخت
  • F_ssh@yahoo.com
  • داخلی 208
  • شرکت فام زیرساخت، واحد 1