علیرضا مکرمی

علیرضا مکرمی

مدیر واحد اداری
  • a.mokarami@faamzirsakht.com
  • داخلی 301
  • شرکت فام زیرساخت، واحد 14