علیرضا فراهانی

علیرضا فراهانی

مدیر نقشه برداری
  • Alirez21farahani@gmail.com
  • داخلی 230
  • شرکت فام زیرساخت، واحد 4