شیما نظری

شیما نظری

مدیر تداخلات
  • Shina.nzr@gmail.com
  • داخلی 225
  • شرکت فام زیرساخت، واحد 6