سید‌فضل‌الله افضلی

سید‌فضل‌الله افضلی

معاونت‌ فنی و مهندسی
  • f.afzali@faamzirsakht.com
  • داخلی 243
  • شرکت فام زیرساخت، واحد 3