زهرا حقیقی

زهرا حقیقی

مدیر روابط عمومی
  • Zahra.haghighi75@gmail.com
  • داخلی 251
  • شرکت فام زیرساخت، واحد 1