روناک اردلانی

روناک اردلانی

مدیر هماهنگی و پیگیری‌های ویژه
  • r.ardalani@faamzirsakht.com
  • داخلی 239
  • شرکت فام زیرساخت، واحد 6