دکتر شمس

دکتر شمس

مشاور مدیرعامل در امور اجرایی و حقوقی
  • Dr.shams@faamzirsakht.com
  • داخلی 308
  • واحد 14